خدمات مشتریان

خدمات مشتریان یا CRM بخش تازه راه‌اندازی شده در آژانس آوای اروند است که تمام توجه آن به مشتریان می‌باشد و خدمات موردنیازشان را به آنها ارائه می‌دهد.

وظایف بخش باشگاه مشتریان آژانس آوای اروند:

پشتیبانی خدمات آژانس

ارائه خدمات موردنیاز مشتری

ارائه خدمات تورهای داخلی و خارجی

ارائه نمایشگاه‌های مرتبط با مشاغل مشتریان

ارائه تخفیفات ویژه باتوجه به مناسبت‌ها (اروند کارت)

بررسی مشکلات پیش‌آمده در رزرو و …