درباره ما

تیم آوای اروند

محمد ظلی نیا
مدیر عامل
صهبا نامجو
مدیر داخلی
هانیه سناسیری
کانتر تور و پرواز خارجی
عاطفه مومنی
کانتر تور و پرواز خارجی
عطیه زند
کانتر هتل و ویزا
زهرا انجمروز
آموزشیار