جاذبه گردشگری ماسه نقره ای جزیره هرمز-

🔸ماسه نقره ای جزیره هرمز در واقع از پودر شدن کانی آذرین و میکا بخاطر وجود سیلیس یا آمینوسیلیکات هست که به شکل اکیل بر روی خاک دیده می شوداین پودر سنگها حاصل فعالیت آتشفشانی است

🔸پس قرار نیست دوباره تجدید شود چرا که فعالیت آتشفشانی وجود ندارد و در صورت برداشت برای همیشه نابود میشود و به وسیله طبیعت باز تولید نخواهد شد، پس لطفا به هیچ وجه از ساحل جدا نکنیم.

*برداشت بی رویه شن های نقره ای از سوی گردشگران باعث شده تا هم اکنون این سواحل زیبا جذابیت خود را از دست دهد.

غالب خاک های جزایر خلیج فارس و ساحل نقره ای جزیره هرمز حاصل فرسایش سنگ های اذرینند یعنی حاصل فعالیت های آتش فشانی و به دلیل رطوبت هوا و نوع کانی این خاک ها به وسیله طبیعت هم باز تولید نخواهند شد.

زمانی که امواج ساحل می رسند و با ذرات نورانی آمیخته میشود درخشندگی خاصی پیدا میکنند که بسیار خیره کننده است این درخشندگی تا مدتی روی ماسه ها به جای می ماند و کم کم از بین می رود.